พิมพ์ใบปะหน้า Drop off พร้อมกันหลายๆใบ

#ส่งของ 02/05/2019

1. เลือกเมนู ออเดอร์  จากนั้นเลือก 2.พิมพ์ชื่อที่อยู่ลูกค้า 
2.เลือก พิมพ์ทุกรายการ  ซึ่งอยู่ด้านขวา 
 จากนั้น เลือกปริ้นใบ Drop off / Flash Express 

3. จะได้ใบปะหน้าของพัสดุ Drop off พร้อมกันหลายๆใบ